"עבודה נמוכה" – "Low Work"

בקיבוץ המתחדש המופרט, ערך העבודה עבר שינוי מ"עבודה עצמית" ו"כל עבודה מכבדת את בעליה" לעבודות "נמוכות", שכיום לא כל אחד מוכן לבצע, ולעבודות "מכובדות", בעלות "שווי כספי" גבוה. כל הצילומים צולמו בקיבוץ. אף אחד מהמצולמים אינו חבר קיבוץ.

In the renewed privatized Kibbutz, the value of the work has been altered from "self-work" and "all work is honorable" to "low" works, now not everyone is willing to make, and "respectability" works with a "financial value". All photos were taken on a kibbutz. None of men in the photos is a Kibbutz member.

lw01lw02lw03lw04lw05lw06

כל הזכויות שמורות © צבי טרלובסקי . אסור השימוש ללא אישור | All rights reserved © Tzvi Tarlovsky . Unauthorized use is prohibited

back to topחזרה למעלה