בשתיים בצהרים At two in afternoon

חלונות מאפשרים לבני אדם המסתכלים דרכם לחזות בעולם שמעבר להם, בחלוף הזמן.
עם הופעת הנגיף-קורונה, הפכו החלונות לסמל של כליאה ובידוד.
במשך 14 ימים, מה-18/09/2020 עד ל-01/10/2020, תעדתי מדי יום בשעה 14:00 מה שנצפה מעבר לחלון, גבולות עולמי שהתכווץ, החיים שהצטמצמו, הזמן שעמד מלכת.

Windows allow people who look through them to see the world beyond them, over time.
With the advent of the Covid-19, the windows became a symbol of confinement and isolation.
For 14 days, from September 18, 2020 to October 1, 2020, I documented daily at 14:00 what was observed beyond the window, the boundaries of my shrunk world, the shrinking life, the time that stood still.